Jantar-Mantar-dakshinottara-Bhitti

Jantar-Mantar-dakshinottara-Bhitti

Dakshinottara Bhitti